மாட்டு சாணம் கொண்டு மண்புழு உரம் எளியமுறையில் தயாரிப்பு/vermicompost preparation using cow dung


Simple preparation of vermicompost with cow dung

6 thoughts on “மாட்டு சாணம் கொண்டு மண்புழு உரம் எளியமுறையில் தயாரிப்பு/vermicompost preparation using cow dung

  1. Mr host. Please dont interfere untill he finish his talk. When you ask question, wait untill he finishes. Please please please

  2. மழை பெய்யும் போது பராமரிப்பு எப்படி செய்ய வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *