ഉറുമ്പുകള്‍ ഇനിയൊരു ശല്യമേയല്ല – natural methods to prevent ants from terrace garden


There are many natural ways
to get rid of ants from
home terrace vegetable garden. today we are discussing about one method using boric acid powder and peanut. 75 grams of peanut in powder form mix
with 10 gram of boric acid and mix together. you can apply this mixture in the paths or ants,
grow bags ,containers etc. this is a universal idea and result may vary
person to person. we
will back with
another gardening video, see you again.

5 thoughts on “ഉറുമ്പുകള്‍ ഇനിയൊരു ശല്യമേയല്ല – natural methods to prevent ants from terrace garden

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. We can even use cinnamon powder to get rid off ants. Just sprinkle cinnamon powder(patta)where ants are seen. It will vanished away.

  3. In another video I saw …mix the sugar and boric acid with water and honey to attract the ants and put it in smallest mineral water bottles with reasonably big holes on the sides for the ants to get the smell and enter the bottle and keep it flat under the plants…ants will come drink the sugary water and u can see them falling dead in the bottle…

  4. Thanks മാഷേ.. 👍
    ബോറിക്കും പഞ്ചസാരയും, ബോറിക്കും വിനാഗിരിയും.. രണ്ടു പ്രയോഗവും ഒരു പരിധിവരേ ഉറുമ്പ് പോകുന്നുണ്ട്.
    മുന്തിരികൃഷി അറിവുകൾക്കായി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *