ഉള്ളിത്തോല്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ എന്തിനു പണം കൊടുത്തു വളം വാങ്ങണം ? – onion peel fertilizer


onion peel as fertilizer at home terrace vegetable
garden today we are talking about
a zero effective fertilizer for vegetables, this can also apply to flowering plants. collect onion peel, you can take big onion peel, shallots, garlic etc. first method
is apply it directly to grow bags or containers, one handful is enough per month. cover it with soil or dried leaves will be good. next is add more ingredients with onion peel
and make a powder, egg shells, banana peel, tea waste. dried all these together and powder using
a mixer grinder, store in air tight jar. you can apply 2 spoon of this mix into plants
per monthly, it’s a good technic if you are getting large quantity of onion peel. as liquid fertilizer, we
have already mentioned this through the channel. one handful of onion peel in 1 liter water,
keep it for 24 hours, filter it and apply directly to vegetable plants or flowering
plants. can apply this 14 days gap, these are some
tips to make zero cost homemade fertilizers for better output from terrace garden.

25 thoughts on “ഉള്ളിത്തോല്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ എന്തിനു പണം കൊടുത്തു വളം വാങ്ങണം ? – onion peel fertilizer

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. Very good information. I do all these regularly and find them to be very effective. Additionally I keep onion and garlic peels in water for a few days after which it's drained and sprayed on plants as an effective pesticide.

  3. പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർക്കാഠ ഉപയോഗിക്കുഠപോൾ വെളളഠചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

  4. താങ്കളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം വളരെ ഉപകാരപ്രധാനമാണ്….

  5. മുട്ടത്തോട്, tea വേസ്റ്റ് nte കൂടെ ഞാൻ ഏത്തക്ക തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ചു ചേർക്കുന്നു

  6. ഉള്ളിത്തോൽന്റെ കൂടെ പഴത്തിന്റെ തൊലിയും ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലിയും മുട്ടത്തോടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

  7. എന്റെ കറ്റാർവാഴ ചെടിക്കു നല്ല പച്ച കളർ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ?

  8. Aneesh bhai paranja pole savala kadayil ninnum kure peel kitti. Pakshe large quantity engane podikkum?

  9. Sir njan vegetables waste vellathodoppamanu ittu kodukkarullath.one day onnum wait cheyyarilla. Idukond endenkilum doshamundo

  10. ഇൗ ഉളളിതോൽ വെളളം ചേർത്ത് ഒഴിക്കിനുണ്ടെങ്ങിൽ എത്ര ദിവസo വിട്ട് ഒഴിക്കണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *