കേരള കർഷകൻ മാസിക വരിക്കാരാകാം – kerala karshakan magazine subscription


today we are talking about an agriculture
magazine from kerala government farm information bureau. it’s title as kerala karshakan ad the very
first publication in this category. it’s priced r.s 10, we can subscribe annually. 1 year subscription charge is r.s 100, for
2 year it’s 200. online subscription is also available through www.fibkerala.gov.in it’s mainly related with organic farming,
low cost fertilizers, home made pesticides, growing methods etc. it’s a must if you are interested in terrace gardening, we will back with another episode. very happy announce that our channel crosses
95k subscribers, just 5k need for 1 lakh. thanks for all of your support.

8 thoughts on “കേരള കർഷകൻ മാസിക വരിക്കാരാകാം – kerala karshakan magazine subscription

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. ഞാൻ മുൻപ് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ അടച്ചു ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നാല് മാസം ലഭിച്ചു. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല.

  3. ആജീവനാന്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടോ?

  4. ഏത് അഡ്രസ്സ് ആണ് ബുക്ക്‌ ചെയ്യേണ്ടത്
    ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല
    എനിക്ക് മാസിക വേണം

  5. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി കേരള കർഷകൻ വീട്ടിൽ വരുത്തുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *