തഴുതാമ ഗ്രോ ബാഗില്‍ കൃഷി ചെയ്യാം, പ്രത്യേക പരിചരണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ – Boerhavia diffusa growing


Today we are discussing about a plant have medicinal value, Boerhavia
diffusa aka Punarnava aka thazhuthama largely using as a leafy vegetable. it’s growing naturally, we can see it in mainly
with red and white flowers. we can grow thazhuthama at terrace garden
at grow bags, consume as organic food. Collect the
stems and grow in a container with potting mix, soil + cow dung. keep it under shade for few days, later move under
sunlight. cow dung is enough , post your comments here. Subscribe to Agriculture videos for new videos.

6 thoughts on “തഴുതാമ ഗ്രോ ബാഗില്‍ കൃഷി ചെയ്യാം, പ്രത്യേക പരിചരണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ – Boerhavia diffusa growing

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. ചീരവിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നതു വീഡിയോ ഇടാം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇട്ടുകണ്ടില്ല…

  3. കുറ്റികുരുമുളക് വള്ളിവീശുന്നത് മുറിച്ചുമാറ്റാമോ

  4. ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു അറിയാം ഇതുപോലെ കുറേ ചെടികൾ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് മനസ്സിൽ ആകുന്നില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *