തേങ്ങാ ചിരകല്‍ ഇനി വളരെയെളുപ്പം – grating coconut in mixie small jar and save your time


here is a simple idea to grate coconut and save your time, just
break the coconut into 2 parts and keep it in freezer for 5 minutes. cut into small pieces using a knife and us
the small jar of your mixer grinder to grate it. it’s ideal for making kerala style recipes
aviyal, thoran etc.

5 thoughts on “തേങ്ങാ ചിരകല്‍ ഇനി വളരെയെളുപ്പം – grating coconut in mixie small jar and save your time

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. ഇതു ഞാൻ പണ്ടേ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാ..ഒരു ടിപ്പ് ഞാനും തരാം..തേങ്ങാ ഉണങ്ങി വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയത് കിട്ടിയാൽ(കൊപ്ര പോലെ)അതും തിരിച്ചു തേങ്ങായക്കാൻ പറ്റും.ഇതുപോലെ തന്നെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ചാൽ മതി.ഒരുകാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.തേങ്ങാ മുങ്ങികിടക്കാൻ ഉള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുക…അരക്കാനും ആ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം..അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *