പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങാം വിഎഫ് പി സി കെയില്‍ നിന്നും – Vegetable seeds buy online


crux of the videos is about purchasing quality
vegetable seeds online from Vegetable and Fruit Promotion Council
Keralam aka VFPCK. They have recently started an
online portal for selling vegetable seeds. If you have time please check the video, otherwise
go directly to https://vfpckonline.com/. Seed Available Chilli seeds (Anugraha/K2) Pumpkin Seeds (Ambili),
Ridge Gourd Seeds (Arka Sujat), Assorted Seeds (5 gm, 10 gm, 25 gm, 50 gm), Snake gourd seeds
(kaumudy) , Amaranthus Seeds (Arun), Ash gourd seeds ( KU Local), Bhindi
Seeds (Arkka Anamika, Varsha Upahar), Bitter Gourd Seeds (Preethi) Bottle gourd seeds (Arka bahar), Brinjal seeds
(Co-2), Cowpea (Bush, Anaswara), Cowpea (Trailing – Lola, Vellayani Jyothika, Arka Mangala),
cucumber Seeds (Mudikkodu), Dolichus Beans (Grace), Anakkomban seeds, Chilli (Kanthari)
, Pattu cheera, clove beans seeds, kelu payar, pottuvellari , Thalakulathur Vellari, Vengeri
Vazhutha etc available. After selecting seeds, you need to choose
shipping method and input your name, address etc. presently this service available only
in kerala, check out leads to payment gateway.

21 thoughts on “പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങാം വിഎഫ് പി സി കെയില്‍ നിന്നും – Vegetable seeds buy online

  1. അടിപൊളി ഓഫറുകളുമായി ആമസോണ്‍ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ ഫെസ്റിവല്‍ വീണ്ടും, കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ – https://amzn.to/2nGJpHr

  2. ഇത് ഏറെ നല്ല കാര്യം ആണ്. നാടൻ അമര വിത്ത് കിട്ടുമോ.

  3. Cheta oru help njan oru muringa seed ittu kilippichu…oru feet uyarathil ethi ippo athil ila churulunnu…puzu onnum kanunnilla…pinne pedippikkunna oru preshnam athinte ilakal vaaadi unangunnooo endha cheiukaaa ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *