മീന്‍ വളം പ്രയോഗം ടെറസിലെ പൈനാപ്പിള്‍ ചെടിയില്‍ – fish meal usage at pineapple plants at terrace


we have uploaded many videos related with growing
pineapple at terrace garden , in our previous video updated that
fruit appeared on the plant. after one month, it’s growing good in a good
shape. hope i will get a better output from
the plant within 1 year. usually this plant took 2-2.5 years for getting
yield, fortunately my plant producing organic pineapple within short period. fish meal is a zero cost manure for terrace
gardening, collect fish waste and drain out water. add a layer of
wood chips in a container (no holes), then add a layer of fish waste. repeat the procedure and close the container. keep it under shade for 2-3 months, now our
fish meal is ready for use. can use this monthly on plants, 50-100 grams
per bag is recommended. test it on 1-2 containers and wait 2-3 days,
then apply.

7 thoughts on “മീന്‍ വളം പ്രയോഗം ടെറസിലെ പൈനാപ്പിള്‍ ചെടിയില്‍ – fish meal usage at pineapple plants at terrace

  1. Hi
    എനിക്ക് കുറച്ചു പാഷൻഫ്രൂട്ട് കൃഷി ഉണ്ട് നിറയെ കായഉണ്ട്
    പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വലിയകായകളെല്ലാം ചുളിവ് വരുന്നു ന്താ കാരണംന്നു പറഞ്ഞുതരുമോ

  2. പൈനാപ്പിളുനട്ടാലു, പാംബു വരുമെന്നപറയുന്നു .

  3. ചട്ടിയിൽ vachirikunna പൈനാപ്പിൾ chediku എന്നും വെള്ളം ozhikano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *