മീന്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ – purchase tips of indian mackerel and cleaning video


here is
some tips about purchasing fresh and good fish, indian mackerel feel very tasty during this time. sellers adding many chemicals to fish, we
heard about formalin treated fish. those may harmful
to our health, we can check few thinks before
buying fish. easily can identify whether it’s fresh or not. check the eyes , touching etc are some tips,
by practice we can learn to buy good fish. cleaning mackerel is very simple, you can
use salt and lime for washing it. i like fish very much especially the head
parts. never wasting the same into bin, fish eggs
can be find this time on mackerel. there are two type of eggs, white and yellow. white indicating it’s male and yellow is female
egg. if you like the videos, i will try to add more
organic videos related with fish.

12 thoughts on “മീന്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ – purchase tips of indian mackerel and cleaning video

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. ayilente kude atupole tanne erikkunna (atinte kannu velutanu, )kalarti aanu vikkunnat, thanks bro, etupolulla tips preteekshikkunnu

  3. Hi Chetta.. Super video!!! 👏👏👏
    So informative
    Thanks a lot for sharing🤝
    Please for crab, prawns.. etc… as well

  4. ഈ വിഡിയോ ഇഷ്ടായി മാഷേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത്. ഇതിലെ ഒരു ടിപ്പ് വളരെ കേമായി. അയലയുടെ വയർ മുറിച്ചു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരിപാടിയാക്കണം എന്നുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *