മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെ ? ഭാഗം 2 – growing grapes at terrace garden part 2


this is the second episode of our growing
grapes at terrace garden using it’s seedlings. first part taking about the preparations and
used cow dung, goat meal, compost , rajphose, pottash, bone meal, neem cake. we used vam
on roots for better rooting. those clearly discussed in the previous part. after 1-2 months, our plant started growing,
my plan is to build a strong Trellis using gi
pipes. it’s better to cut
unwanted branches of plant and allow one main healthy branch to grow. see you again with
another terrace gardening video.

8 thoughts on “മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെ ? ഭാഗം 2 – growing grapes at terrace garden part 2

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. 2 വർഷമായി .
    കാ പിടിക്കുന്നില്ല.

  3. ഇഞ്ചി കൃഷി ഞാൻ ഗ്രോബേഗിലാണ് നട്ടത് തൈകൾ വലുതായപ്പോൾ മഴയത്ത് വെച്ചു, ഇലകൾ ചീഞ്ഞു പോയി എന്താണ്കാരണം

  4. എത്ര ദിവസമായി രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് thanks
    കാരണം എനിക്കും മുന്തിരി ചെടി നടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി മൂന്നാം വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം thank you

  5. മീനിന്റെയും ഇറച്ചിയുടേയും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നല്ല കായ്കൾ ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *