വാം ജീവാണുവളം പ്രയോജനങ്ങളും ഉപയോഗവും – Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) Biofertilizer


today’s episode is talking about the usage
of vam Biofertilizer in terrace gardening. it’s working on roots and helps plants to
absorb phosphorus and other minerals. this fungus penetrates roots to capture more
nutrients from the soil. VAM will work more effective while transplanting
seedling to grow bags or containers, we can add 20-25 grams of this culture. while sowing seeds we can add a
layer of Mycorrhiza over the soil. while using vam, we should ensure the presence
of water in soil, mulching is must for ensuring the availability
of water. it’s available in shops, check the shelf life and
packing date before purchasing it. it’s
commonly 6 months, keep vam in a cool dry place. you
can add 20-25 grams of this bio fertilizer in 1 liter water per plant.

11 thoughts on “വാം ജീവാണുവളം പ്രയോജനങ്ങളും ഉപയോഗവും – Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) Biofertilizer

  1. Click Here to Purchase Gardening Tools, Seeds, Other Materials Online , Link is https://www.amazon.in/shop/easygardening

  2. ചേട്ടാ സൂപ്പർ അറിവാണ് നൽകിയത് നന്ദി വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ട്

  3. ഹലോ ബ്രദർ ദർ ഇത് തെങ്ങ് കഴിഞ്ഞ വാഴ പോലുള്ള വലിയ മരങ്ങൾക്ക് അ ഉപയോഗിക്കാമോ അതിൻറെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്

  4. ചേട്ടാ അബിടെക് ജീവാണു വളം 2kg 75 രൂപയെ ഉള്ളു അതിൽ വാമും പ്‍സ്യൂഡോ മോനസുണ് തുടങ്ങിയ 5 ടൈപ്പ് ജീവാണു ഉണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി

  5. വീടിന്റെ 3mtr അകലത്തിലോ മറ്റോ ഈ WAM ഇട്ടാൽ വേർ വീടിന് ദോഷം വരുമോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *